Διαχείριση Δημόσιων Συμβάσεων κατά τη διάρκεια των εκτάκτων μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 Εγκύκλιος ημερομηνίας 23.03.20 με αριθμό αναφοράς ΚΕΑΑ Αρ.15 του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 αναφέρει και διευκρινίζει τα ακόλουθα, αναφορικά με τη διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων: 

 (α)      Παράταση Δημόσιων Συμβάσεων (υπηρεσιών, προμηθειών και έργων)

Η πανδημία δύναται να αποτελέσει λόγο παράτασης, χωρίς όμως η παράταση να δίδει το δικαίωμα σε αποζημιώσεις.

Η παράταση στις περιπτώσεις όπου αφορά συμβάσεις προμηθειών και τα εργοστάσια παραγωγής έχουν κλείσει, ή αφορά δημόσια έργα τα οποία παραμένουν κλειστά (αφού δεν εμπίπτουν στα έργα δημόσιας ωφελείας τα οποία εξαιρούνται του Διατάγματος) θα δίδεται για όσες μέρες το εργοτάξιο είναι κλειστό. 

Διευκρινίζεται ότι η παράταση θα δίδεται μόνον στις περιπτώσεις όπου το αίτημα είναι πλήρως τεκμηριωμένο και ο ανάδοχος αποδεχτεί ανεπιφύλακτα ότι δεν θα υποβάλει απαίτηση πληρωμής το οποίο να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα συνεπεία της παράτασης.

(β)       Παράταση στις Δημόσιες Συμβάσεις έργων

Μόνο στις περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση οφείλεται στην πανδημία του κορωνοϊού, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα για παράταση χρόνου χωρίς αποζημίωση. Καμία παράταση θα δίδεται στις περιπτώσεις όπου οι συνθήκες καθυστέρησης οφείλονται στον ίδιο τον Εργολάβο.

 (γ)       Παράταση στις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών και Προμηθειών

Στις περιπτώσεις όπου λόγω των περιοριστικών μέτρων υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση σύμβασης ή υπάρχει καθυστέρηση στις προμήθειες λόγω της πανδημίας, ο Ανάδοχος δύναται να υποβάλει τεκμηριωμένο αίτημα για παράταση χρόνου χωρίς αποζημίωση.

(δ)       Εγγύηση πιστής εκτέλεσης άλλη μορφή εγγύησης

Ενόσω διαρκεί η πανδημία και συνέπεια αυτής, όπου υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση σύμβασης ή για οποιονδήποτε λόγο προκύπτει θέμα κατάσχεσης εγγυητικής, καμία κατάσχεση θα γίνεται κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα. Η ισχύς της εγγυητικής θα πρέπει να παρατείνεται για να καλύπτει την περίοδο μέχρι την εξέταση του αιτήματος για παράταση χρόνου ή  τον τερματισμό της εκτάκτου ανάγκης.

Στην περίπτωση όπου ο Ανάδοχος αρνηθεί ή παραλείψει να μεριμνήσει για την παράταση της εγγυητικής τότε αναγκαστικά θα γίνεται κατάσχεση της από το Κράτος.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες είτε διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Κωνσταντίνο Μέσσιο ή την Έφη Ιωσηφ. 27.03.20

Telephone: +35722460446
Fax: +35722761176
Email: 
messios@messios.com
Website: 
www.messios.com
Office Address:
Suite 401, Galaxias Commercial Center, Ayias Elenis 36, Nicosia 1061, Cyprus
Postal Address: PO Box 27034, CY-1641, Nicosia, Cyprus