Νόμος σταθμός στην ιστορία της Οικοδομικής Βιομηχανίας

Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020 (Ν. 52(I)/2020), ο οποίος ψηφίστηκε στις 22 Μαΐου 2020 και τέθηκε σε άμεση ισχύ στις 28 Μαΐου 2020,  κατοχυρώνει πλέον σημαντικές πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων της Οικοδομικής Βιομηχανίας, οι οποίες σύμφωνα με τον Νόμο πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται από όλους τους εργολήπτες και εργοδότες που δραστηριοποιούνται σε οικοδομικές εργασίες. Η θέσπιση του Νόμου του 2020 έρχεται να κατοχυρώσει σημαντικά δικαιώματα των εργοδοτουμένων στην εν λόγω βιομηχανία και αποτελεί ένα εργαλείο που θα ωφελήσει τους εργαζόμενους.

Ο Νόμος 52(Ι)/2020 περιέχει πρόνοιες για τις ώρες εργασίας, υπερωρίες, γιορτές/αργίες, ταμείο προνοίας και φιλοδωρήματα στον κλάδο της Οικοδομικής Βιομηχανίας. Οι πρόνοιες αυτές απορρέουν από την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση.

Αρχικά, ο Νόμος προβλέπει ότι κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρεί κατάλογο εργοδοτουμένων σε κάθε εν λειτουργία εργοτάξιο και ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να βρίσκεται στην διάθεση του Επιθεωρητή, ο οποίος δύναται να ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.

Οι κυριότερες πρόνοιες του Νόμου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι των εργοδοτούμενων στην οικοδομική βιομηχανία είναι οι εξής:

  1. Κανένας εργοδότης δύναται να απασχολεί οποιονδήποτε εργοδοτούμενο πέραν των ωρών που συμφωνούνται στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση. Δηλαδή, οι ώρες εργασίας δύναται να είναι μέχρι 38 ώρες την εβδομάδα.
  • Πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα υπερωριών, το οποίο ισχύει για κάθε ώρα εργασίας πέραν από τις 38 ώρες εβδομαδιαίως σε αναλογία 1:1,5 από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και 1:2 για τις Κυριακές και αργίες, όπως προνοείται στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΟΣΕΟΚ ημερομηνίας 2/07/2020, στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος με δική του πρωτοβουλία ζητά να εργαστεί υπερωριακά, τότε δεν εφαρμόζεται αυτή η πρόνοια για την πληρωμή υπερωρίας και θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με τον εργαζόμενο, τις Συντεχνίες και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Κάθε εργοδοτούμενος δικαιούται ανάπαυση κατά τις γιορτές και αργίες, οι οποίες σύμφωνα με την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση είναι οι: 1/1, 6/1, 25/3, Καθαρά Δευτέρα, 1/4, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Δευτέρα της Διακαινησίμου, Τρίτη του Πάσχα, 1/5, Αγίου Πνεύματος, 1/10, 28/10, 24/12, 25/12 και 26/12.
  • Το Ταμείο Προνοίας για τους εργαζόμενους στην οικοδομική βιομηχανία θα λειτουργεί βάση των προνοιών της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης, η οποία προνοεί ως εξής:

(α) Για συνεισφορά της εργοδοτικής πλευράς στο Ταμείο Προνοίας:

Για τα νέα μέλη                                                 Για τα υφιστάμενα μέλη

1% τον 1ο χρόνο                                               2% τον 1ο χρόνο

2% τον 2ο χρόνο                                               2% τον 2ο χρόνο

3% τον 3ο χρόνο                                               3% τον 3ο χρόνο

(β) Για συνεισφορά εργοδοτουμένων στο Ταμείο Προνοίας:

Για τα νέα μέλη                                              

1% τον 1ο χρόνο                                        

2% τον 2ο χρόνο

3% τον 3ο χρόνο

4% τον 4ο χρόνο

6% τον 5ο χρόνο

(γ) Η συνεισφορά των υφιστάμενων μελών στο Ταμείο Προνοίας παραμένει στο 6%.

  • Επιπρόσθετα, κάθε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει φιλοδώρημα για κάθε εργοδοτούμενο του και το ποσό του φιλοδωρήματος συμφωνείται στην εκάστοτε εν ισχύ Κλαδική Συλλογική Σύμβαση. Συγκεκριμένα, κάθε εργοδότης πρέπει να καταβάλλει 8% επί του προσωπικού ημερομισθίου (χωρίς να περιλαμβάνεται οποιαδήποτε αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση). Το αντίστοιχο ποσοστό για κάθε νεοεισερχόμενο στη Βιομηχανία ανέρχεται στο 6% και αυξάνεται στο 8% σε τρία χρόνια.

Σημειώνεται ότι «εργοδοτούμενοι» στην οικοδομική βιομηχανία θεωρούνται πρόσωπα εργαζόμενα για άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί οικοδομικές εργασίες και καλύπτεται από την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2013.

Ο Νόμος αυτούσιος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: www.mlsi.gov.cy/dlr.   

Για περαιτέρω πληροφόρηση αποταθείτε στην συνεργάτη του γραφείου μας Έφη Ιωσήφ.

C.D. Messios LLC